Browse Vernacular – English


a
b
ch
d
ə
f
g
gh
i
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
p
r
s
t
v
w
y
z

n


na1nstrength
na2in order that
na3vcook
naʼ1vParthave, TAM-Perfect Aspect
naʼ2nname for a prince
naʼ3vlet
naʼ4n1cow2bovine
naʼ mbɔɔnbull
naʼ vincow (female)
naaand
nchafənclitoris
nchafɨɨkənold wound
nchasən1elder2elder sibling
nchaʼsəməneyebrows
nchaadzənacquaintance
nche weʼneverybody
nchɛvany
nchin1ground, land2earth3dirt, soil
nchi bùɔ kəfanfertile soil
nchi manriverbed (dry)
nchi ndɔʼnfloor
nchifən1day (24hrs)2date
nchikənufənoccasion day
nchinən1tradition2habit
nchinyaʼkəncrow