Browse Vernacular – English


a
b
ch
d
ə
f
g
gh
i
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
p
r
s
t
v
w
y
z

s


san1maize2corn
sa nchwɔʼnguinea corn
sàa1v1discuss2chat
sàa2vchase
sàa3v1tear2be torn
sàa tuncomb
sakənprostitute
sambantraditional dance (for men)
sàtəvscatter
saʼ1n1command2announcement
saʼ2nquarrel
saʼ3ncap, hat
saʼ4v1announce2deliver a message3judge4rule over, dominate
saʼ5n1gizzard2bladder
sàʼ1vmiscarry
sàʼ2vhunt
saʼ fənuan1crest (of bird)2crop (of bird)
saʼ ndaʼnhead of compound
saʼ ŋkɨəʼncomb (of rooster)
saʼkən1announcement2news3account (report)
saʼsoonmiscarriage
saʼtəvspark
saav1count2read
saaʼnbladder
sèʼvturn