Browse Vernacular – English


a
b
ch
d
ə
f
g
gh
i
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
p
r
s
t
v
w
y
z

t


ta1nfather
ta2vharvest, collect (honey from hive)
ta3vsue (in court)
takwongrandfather
tatəfɨəʼnspider
taʼnemptiness
tàʼv1want, desire2need3lack4be empty5look for, search
taa1vscramble, fight
taa2v1be late2stay3delay
te1n1oil palm tree2palm oil
te2v1leave, allow (something somewhere)2permit, allow3abandon
te3vstop
teəpfənweeds
tèsəvdelay
teetəv1intercede, mediate2put in order
numfive (5)
tɛ̀ɛtəvgo around, detour
tɛnəvdeny
1prepto, for
2v1burst2pierce (ears)
təkəiProhow?
təkəŋgɔnsmall, green snake
tənəvstart
tətanfather
tətɔʼntoad