Browse Vernacular – English


a
b
ch
d
ə
f
g
gh
i
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
p
r
s
t
v
w
y
z

y


yabaakənleprosy
yakənyear
yaav1hurt, give pain2be sick, be ill
yaa jɨvbe hungry
yaa jɨ məndzɔʼvbe thirsty, thirst
yaakə1n1illness, disease2pain
yaakə2nodour, smell
yeʼvstep
yeevmelt
yeesəv1dry out (clothes)2be smoked
v1see, notice2watch, look at3find
yɛ nukəvsee a vision (supernatural)
yɛ ŋgɨəʼvsuffer
yɛkənvisitor
yɛkuʼngrandmother
yɛnə1vvision (supernatural)
yɛnə2vbe light
yɛʼ1vcatch
yɛʼ2vtake, hold
yɛʼtə1vthink
yɛʼtə2vbe sticky
yɛʼtə fəv1calm (oneself)2be patient
yɛɛkənvisit
adjyour (you sing.)
yidetthat (for noun classes 1,2,4,5,9)

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >