Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

b


ba1n7/8crust of pounded cocoyams
ba2v.trto weave, to plait
ba3n3/13lie
baʼbāʼn7/8cutlass, machete
baa1bàaadvagain, also, and
baa2báav.trto carry (on back)
baabaabāabāan3/2load
baanəbáanə́v.trto carry on the back
baasəbáasə́auxto cry aloud
baatɨtɔʼbáatɨ̀tɔ᷆ʼn1/2African gooseberry
bababābān7/8hawk
baba ŋoʼbábá ŋōʼn7/8wall gecko
baba-ŋkɔŋmebábá-ŋkɔ́ŋmèn7/8vulture (lit. hawk with shaved neck)
balə1bálə́v.trto bask in fire
balə2bálə́v.trto tempt
bamba᷆mideophsound of banging door
baŋ1bàŋn9/10mountain
baŋ2báŋv.trto mind
baŋkeebàŋkèen1/2kind of small monkey
baŋnə1báŋnə́v.trto embrace
baŋnə2bàŋnə́v.trto escape from
basəbásə́v.itrto be sour
baʼsəbàʼsə́v.trto keep aside, remove, take away
batəbàtə́v.trto dry
baʼtə1báʼtə̄adjthin, flat