Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

d


dalədàlə́n3/2gown of pride (large sleeves) (borrowed word)
danshikiidánshíkíin3/2shirt with open arms (borrowed word)
daŋda᷆ŋn1/2calabash with handle
day1dàyadjother, different
day2dâyadvempty
day3dāyn7/8kind of tree
daydaydàyda᷆yadvto be empty, useless
daysədàysə́auxto run continously, automatically
dee (deelə)děe (dèelə́)v.trto jump over
deesədèesə́v.trto teach
1də̌v.itrto be high, to be long, to be tall
2də᷇adjhigh, long, tall
də (dəsə)də̌ (də̀sə́)v.trto show
dəə1də́əv.itrto limp
dəə2də̌əv.trjoin together (by inserting into each other, eg. handle on knife)
dəə3də̂ən7/8kind of spear (used by old men as walking-stick)
div.trto celebrate
dɨʼdɨ́ʼn7/8slice, small wound, little of s.th.
dɨdɨʼdɨ̀dɨ̀ʼadvmuch
dɨdudɨ́dūauxcannot
dɨɨ1dɨ̌ɨv.itrto be heavy
dɨɨ2dɨ᷇ɨadjheavy
dɨɨ (dɨɨnə)dɨ̌ɨ (dɨ̀ɨnə́)v.trto close (door)
dɨɨnədɨ́ɨnə̀n7/8door-shutter
dɔŋdɔ᷆ŋn7/8barren woman

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >