Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


nav.trto excrete
naʼ (naʼnə)nǎʼ (nàʼnə́)v.itrto wait a moment
naa (naanə)náa (náanə́)v.trto cook
naʼsənàʼsə́v.trto make s.o. wait
naynáyv.itrto sit for a moment (bird on tree)
naysənáysə́v.trto tell, to make
nda (ndalə)ndá (ndálə́)v.trto lick (with tongue)
nda (ndasə)ndǎ (ndàsə́)v.trto assault
nda soondá sōon3/2handle of hoe
ndaa1ndâan7/8forge, smithing
ndaa2ndáav.trto marry
ndaa3ndǎav.trto glue, to gum
ndaa4nda᷆an1/2gum
ndaaməndàamə́v.itrto be long and soft (hair)
ndaw1ndàwn9/10potato
ndaw2ndáwn9/10cup, horn
ndaw3ndáwn9/10kind of dance
ndaw bandáw bàn9/10kind of cup (calabash)
ndaw Bɔlɔʼndàw Bɔ̀lɔ̀ʼn9/10sweet potato
ndaw yitawndáw yítāwn9/10flute
nday1ndāyn7/8colocasia cocoyam
nday2ndáyn9/10kind of calabash (for oil)
ndee1ndéeadvtoday
ndee2nde᷆en9/2jumper
ndenə1ndènə́v.trto forget, forgive