Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


nshuʼ1nshûʼn9/10kind of rattle
nshuʼ2nshúʼn7/8mortar
nshuʼ3nshúʼn9/10work (old language)
nshuu1nshùun7/8kind of plant
nshuu2nshúun7/8rotten things
nshwanshwán9/2catcher
nshwaʼnshwáʼn9/10borrowing
nshwə1nshwə́n7/8borer (knife used for boring bamboo)
nshwə2nshwə́n7/8kingfisher (bird)
nshwinshwín1/2mother (nshʉ with poss.pron., otherwise nshwɨ)
nshwi fanshwí fán1/2big thing
nsi1nsín9/10ground
nsi2nsi᷆n9/10tray
nsi3nsi᷆n9/10kind of rattle
nsi4nsíadvdown
nsiansǐaposs.pron10our own (excl., emph.)
nsii1nsǐiposs.pron10his own, her own (emph.)
nsii2nsîidem.pron10those ones (emph.)
nsii-wənsíi-wə᷆dem.pron10the other ones
nsiŋ1nsǐŋposs.pron10your own (pl., emph.)
nsiŋ2nsíŋpers.pronwe, us (incl.)
nsɨə1nsɨ̂ədem.pron10these ones (emph.)
nsɨə2nsɨ́əq10which?
nsɨə3nsɨ́ədem.pron10those who
nsɨɨ1nsɨ́ɨn7/8big wound, ulcer