Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


ndiindíiv.trto lick (with finger or spoon)
ndiindii1ndǐindîin7/8cobweb
ndiindii2ndìindi᷆in7/8kind of tree (used as medicine for scabies)
ndindindíndín7/6akind of ant
ndiŋ1ndíŋv.itrto be sticky
ndiŋ2ndíŋn7/8kind of glue (from a tree)
ndiŋ (ndiŋtə)ndíŋ (ndíŋtə́)v.trto wrap (cloth)
ndisəndìsə́v.trto destroy, perish
nditə1ndītə̄n7/8tongue
nditə2ndìtə́v.trto tie together, to tie rope (on s.th.)
nditə3ndìtə́n7~9/8beginning
ndɨ1ndɨ̌v.trto take, collect
ndɨ2ndɨ̀n6~7/8thing (esp. pipe)
ndɨʼ1ndɨ́ʼn3/13poison (from plants)
ndɨʼ2ndɨ́ʼn5/6~13weeds
ndɨʼ3ndɨ́ʼn3/13stem of climbing plant
ndɨʼ-beeŋkoʼndɨ́ʼ-bèeŋkòʼn3/13kind of climbing plant
ndɨəndɨ́ən7/8wound
ndɨɨndɨ̌ɨv.trto farm
ndɨɨ weyndɨ̄ɨ wèyn5~9/13necklace
ndɨɨləndɨ̌ɨlə̄n7/8picture
ndɨɨnəndɨ́ɨnə́v.itrto be careful
ndɨɨsə (ndyɨɨsə)1ndɨ̀ɨsə́ (ndyɨ̀ɨsə́)v.itrto be smooth
ndɨɨsə (ndyɨɨsə)2ndɨ́ɨsə̄ (ndyɨ́ɨsə̄)adjsmooth
ndɨɨsə (ndyɨɨsə)3ndɨ́ɨsə́ (ndyɨ́ɨsə́)v.trto wipe off