Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


ndɨndɨndɨ́ndɨ̄n7/8misunderstanding
ndɨŋ1ndɨ̌ŋv.itrto be tasty, taste nicely, to be salty
ndɨŋ2ndɨ́ŋv.trto paint
ndɨŋ3ndɨ́ŋn7/8fruit bat
ndɨŋ4ndɨ́ŋn7/8shadow
ndɨŋləndɨ̌ŋlə̄n7/8shadow
ndooghɔndóoghɔ́n3/2thump
ndootoondǒotōon7/8throat
ndɔ1ndɔ᷆n7/8stranger
ndɔ2ndɔ̌v.itrto leave (from), to wake up
ndɔ3ndɔ̌auxfuture tense
ndɔʼ1ndɔ́ʼŋi᷆in9/6houses
ndɔʼ2ndɔ̌ʼv.trto pay
ndɔʼ3ndɔ̌ʼn1/2thief
ndɔ fɨ nsi1ndɔ̀ fɨ́ nsív.itrto stand up
ndɔ fɨ nsi2ndɔ̀ fɨ́ nsív.itrto grow up
ndɔbɔʼndɔ̀bɔ᷆ʼn1/2tobacco
ndɔbɔʼ-vəŋku-vənsisəndɔ̀bɔ̀ʼ-və̀ŋkú-və́nsīsə̄n1/2kind of tobacco (lit. dead peopleʼs tobacco)
ndɔbɔʼ-vɨɨ-nsindɔ̀bɔ̀ʼ-vɨ́ɨ-nsīn1/2kind of weed
ndɔŋ1ndɔ᷇ŋadjwarm, hot, dear
ndɔŋ2ndɔ̌ŋv.itrto be warm
ndɔŋ3ndɔ̂ŋn7/8dry season
ndɔŋ4ndɔ́ŋn1/2male (people)
ndɔŋ5ndɔ́ŋn9/10male (animals)
ndɔŋ (ndɔŋmə)ndɔ́ŋ (ndɔ́ŋmə́)v.trto bite