Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


ndɔŋsəndɔ̀ŋsə́v.trto heat, to boil
ndɔŋsə-nshwindɔ̀ŋsə́-nshwín1/2uncle
ndɔɔndɔ᷆ɔn9/2person forcing s.th.
ndɔɔlə1ndɔ́ɔlə́v.itrto be yellow, green, blue
ndɔɔlə2ndɔ̀ɔlə᷆n1/2shoulder
ndɔɔlə3ndɔ̄ɔlə̄adjyellow, green, blue
ndɔʼtəndɔ́ʼtə́v.trto trap, fix s.th. not firmly
nduŋ1ndu᷆ŋn9/10female genitals
nduŋ2ndúŋv.itrto run short, be insufficient
nduŋ3ndúŋn3/13fear
ndwaʼləndwàʼlə́v.itrto shine, to sparkle
ndwaŋ1ndwáŋv.trto beg
ndwaŋ2ndwàŋn9/10bad luck
ndwaŋ3ndwāŋn7/8sparrow
ndwey1ndwéyv.trto hold carefully
ndwey2ndwéyv.trto deliver (receive child as midwife)
ndwey3ndwéyn1/2~7/8lame person (cl. 7/8 insulting)
ndwə1ndwə̂advnow
ndwə2ndwə̌v.trto end
ndwə (vəndwə)ndwə᷆ (və̀ndwə᷆)n7/8end
ndwi windwì wín9/2fire blower
ndyə1ndyə̌v.trto hide, to preserve
ndyə2ndyə́v.trto wound
ndyə3ndyə́n7/8wound
ndyəsəndyə́sə́v.trto hurt