Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


ndyɨɨnə1ndyɨ́ɨnə́v.itrto be careful
ndyɨɨnə2ndyɨ́ɨnə́v.itrto be extinguished, go out (fire)
neʼněʼv.trto follow
neene᷆eadvlike this, in this way
nesənèsə́v.trto stretch out
netənètə́v.trto dance (relatives at the beginning of a death celebration)
neʼtə1néʼtə́adjstraight
neʼtə2nèʼtə́v.tr/itrto be straight, make straight
1nə̂partlike that (anaphoric marker)
2nə̀prepwith, and
3nə̀partremote past
nəkaynə̀ka᷆yn1/2kind of dance (danced by men every year)
nəʼnənə̀ʼnə́v.itrto shake
nəntaynə̀nta᷆yn1/2kind of juju (from the palace)
nənteenə́ntèen7/8tapeworm
nəntəŋnə̀ntə᷆ŋn1/2middle
nəntəŋ funə̀ntə̀ŋ fún1/2yard in front of a compound (lit. middle of outside)
nəntəŋ nəntəŋnə̀ntə̀ŋ nə̀ntə᷆ŋadvunfounded
nəntɔŋnə́ntɔ́ŋn3/2tube (indian bamboo, waterpipe)
nəntuŋnə́ntúŋn1/2lowness, shortness
nəŋaynə̀ŋàyadvhard, loud, quickly
nəŋkwiŋnə̀ŋkwíŋadvdifferently
nəʼsənə̀ʼsə́v.trto shake s.th.
niiníipartimmediate past
nɨndɨŋnɨ́ndɨ̄ŋadvsame