Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


nɨniŋnɨ́nîŋadvlike that
nɨnɔŋnɨ́nɔ́ŋadvalone
nɨzinɨ̀zìadvtoo, also
njaŋnjàŋn9/10axe
njəŋnjə́ŋn9/2grinder (person who grinds)
njianjǐaposs.pron4, 5, 9our own (excl., emph.)
njii1njîidem.pron4, 5, 9that one (emph.)
njii2njǐiposs.pron4, 5, 9his own, her own (emph.)
njii-wənjíi-wə᷆dem.pron4, 5, 9the other one
njiŋnjǐŋposs.pron4, 5, 9your own (pl., emph.)
njɨɨ1njɨ̂ɨn1/2cuttinggrass (cane rat)
njɨɨ1
njɨɨ2njɨ̀ɨn9/10room, side
njɨɨ3njɨ̌ɨposs.pron4, 5, 9your own (sg., emph.)
njɨɨnənjɨ̀ɨnə́n9/10fashion (way to do s.th.)
njɔ-yimuʼnjɔ̀-yìmùʼnumeleven
njɔ-yimuʼ muumbɔɔnjɔ̀-yìmúʼ múumbɔ̀ɔnumtwenty one
njɔŋ1njɔ᷆ŋn9/10quarter council
njɔŋ2njɔ᷆ŋn9/2chaser (person chasing)
njɔŋ-sɔʼnjɔ̀ŋ-sɔ᷆ʼn9/10hunter
njɔsənjɔ̀sə̄n9/10decimals (above ten)
njɔʼsənjɔ̀ʼsə̄n10kind of grass
njɔsə bɔɔnjɔ̀sə̀ bɔ̀ɔnumtwelve
njuŋnjùŋn1/2~7/8bushcow
njwinjwìn9/10cloth, clothes
njwi yighawnjwí yíghāwn9/10flag (lit. cloth of war)