Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


njwi yindiŋnjwì yíndīŋn9/10kind of cloth (wrap around)
njwinjwinjwìnjwîn1/2~7/8stranger, newcomer
njyə1njyə́dem.pron4, 5, 9that which
njyə2njyə́q4, 5, 9which?
njyə-vəŋnjyə́-və̌ŋposs.pron4, 5, 9their own (emph.)
nɔŋ (nɔŋnə)nɔ̌ŋ (nɔ̀ŋnə́)v.itrto lie
nsanə jɨɨnsànə́ jɨ̀ɨn9/10crossroad
nsaŋ1nsǎŋposs.pron10my own (emph.)
nsaŋ2nsáŋn7/8beating
nsaʼŋgɔŋnsáʼŋgɔ᷆ŋn9/10spine of porcupine
nsawnənsàwnə́n9/2fine
nsay1nsáyn9/10tail
nsay2nsáyn9/10kind of juju
nsay-vəbawnsáy-və́bāwn1/2kind of bird
nseenséen7/8elephant
nseesənséesə᷆n9/8selfishness, partiality
nsənsə́pers.pron10they, them
nsəʼnsə́ʼn7/8praise to chief
nsə-vəŋnsə́-və̌ŋposs.pron10their own (emph.)
nsəə1nsə̀ən7/8kind of grass
nsəə2nsə́ən7/8kind of dance (dancing round pell-mell, specially with guns)
nshaŋnsháŋn9/2food (s.th. to chew)
nshənshə᷆numall
nshə (nshə wee)nshə́ (nshə́ wèe)n1/2mother of newborn
nshə (nshətə)nshə́ (nshə́tə̄)n7/8cover