Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

n


nshənənshə̀nə᷆n9/8nearness
nshəŋnshə᷆ŋn7/8kind of dance (stamping floor of new houses)
nshəŋsənshə̄ŋsə᷆n7~9/8remedy
nshi1nshín9/13sleeping room
nshi2nshíadvignorant
nshianshi᷆an9/2cutter (person who cuts)
nshia-ndoo-mbisɨnshía-ndǒo-mbìsɨ̄n1/2morning
nshibwənshíbwə̌n1/2friend (woman)
nshiinshi᷆in9/10carer
nshii bisənshìi bísə̄n9/10shepherd
nshinənshīnə᷆n9/-fashion
nshɨnshɨ́n1/2mother, head of s.th.
nshɨʼnshɨ̀ʼn7/8fever
nshɨ ŋkwiliinshɨ́ ŋkwílīin1/2banana stem (lit. mother of banana)
nshɨbɔʼ ŋgwianshɨ́bɔ̄ʼ ŋgwīan3/2cocoyam
nshɨfɨŋfɨŋnshɨ́fɨ̀ŋfɨ᷆ŋn1/2kind of bird (with long tail)
nshoʼnshóʼn7/8invitee
nshoʼkə gɨʼnshóʼkə́ gɨ̂ʼn9/2toothless person
nshoʼtənshóʼtə̀n7/8kind of tree
nshɔ1nshɔ́partletʼs go
nshɔ2nshɔ᷆n7/8civet cat
nshɔʼnshɔ᷆ʼn7/8kind of grass
nshɔŋnshɔ᷆ŋn7/8sugar cane which is not sweet
nshɔɔ ŋwaʼnshɔ̀ɔ ŋwàʼidvery late
nshunshún1/2mother (nshʉ with poss.pron., otherwise nshwɨ)