Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

s


shi zwisə Nwishí zwīsə̄ Nwi᷆n7/8Sunday (Christian Sunday, lit. day blessed by God)
shi-ntuŋ1shí-ntūŋn3/2local needle
shi-ntuŋ2shí-ntūŋn3/2~4kind of knife (used for weaving baskets)
shia1shǐav.trto disobey
shia2shíav.itrto be silent
shia3shīan7/8crayfish
shia (shianə)shǐa (shìanə́)v.trto cut
shia kashìa káv.trto price (lit. cut money)
shia vəshɔʼshìa və́shɔ́ʼv.trto lay bricks (lit. cut soil)
shianə1shìanə́v.trto divide (rooms)
shianə2shíanə́v.trto separate
shiasə1shìasə́v.trto take a short cut (in order to catch s.o.)
shiasə2shíasə́v.trto neglect
shiashuŋshìashu᷆ŋn1/2cassava
shiatə1shīatə᷆n7/8mud
shiatə2shìatə́v.trto cut into small pieces
shii1shīin7/8umbrella
shii2shíiv.itrto be stubborn
shii (shiinə)shǐi (shìinə́)v.trto watch, care for
shiŋ1shîŋn7/8generation
shiŋ2shíŋn7/8kind of tree
shiŋ3shíŋn7/8deep place in water (where the water-god lives)
shiŋ4shîŋideophvery black
shiŋiishíŋi᷆in3/2~13home (lit. stay-house)
shisəshísə́v.itrto sneeze