Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

s


shɔʼtə Nwishɔ̀ʼtə́ Nwi᷆idto pray (lit. greet God)
shu1shu᷆auxstarting from
shu2shǔv.trto soak (to dip in)
shu3shǔv.trto give a name
shuʼ1shúʼv.trto heal
shuʼ2shǔʼv.trto gargle
shuʼ3shúʼv.trto light
shuʼ4shǔʼv.trto wash new calabash
shuʼ5shúʼv.trto work (old language)
shuʼ (shuʼtə)shúʼ (shúʼtə́)v.trto pound
shuməshùmə́v.trto whisper
shuŋ1shùŋn9/10whispering, secret talk
shuŋ2shúŋv.trto wear (clothes)
shuŋ3shúŋv.itrto stick on, hold
shuŋ4shúŋv.itrto be alright
shuŋ (shuŋnə)shúŋ (shúŋnə́)v.trto hang, tie up
shuŋtəshúŋtə́v.trto tie (fence)
shuʼsəshúʼsə́v.trto investigate
shuu1shûun3/13~4mouth
shuu2shúuv.itrto rot
shuu vəntɔɔshúu və́ntɔ̀ɔn3/13place in front of palace
shuu yindɨshúu yíndɨ̀n1/2name of place with salty water
shuu-fwishúu-fwín3/13~4chest (lit. mouth of heart)
shuu-nyoʼshúu-nyo᷆ʼn3/2chest (lit. mouth of stomach)
shuufɔshúufɔ́n3/13~4door