Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

s


shuufwəshúufwə̀n3/13~4door
shwashwáv.trto catch
shwaʼ1shwáʼv.trto borrow
shwaʼ2shwáʼn3/2~13savings club
shwaŋshwāŋn3/13price
shwenə1shwènə́v.trto mark
shwenə2shwénə̀n7/8sign, mark
shwəshwə́v.trto mark
shwə (shwətə)1shwə́ (shwə́tə́)v.trto make holes in bamboo
shwə (shwətə)2shwə́ (shwə́tə́)v.trto peck
shwishwív.trto harvest (maize)
shwii1shwíiv.trto take
shwii2shwìiv.trto tattoo
shwiisəshwíisə́v.trto drool
shwitə1shwítə́v.trto take with both hands
shwitə2shwítə́n3/2kind of small plant
si1v.trto listen well
si2dem.pron10those
si3poss.pron10his, her
siʼsíʼv.trto descend
siʼ-yesíʼ-yēn3/2twin
siasīaposs.pron10our (excl.)
sii1si᷇in7/8soft shells on cocoyams
sii2sǐiv.trto pull off (leaves from corn)
sii3síiv.itrto give flower, blossom