Babungo - English


v


vənshwi vətɔvə̀nshwí və́tɔ̄nshwí fān1/2big things
vənyeʼvə̀nyèʼn-/8sickness, minor illness
vənzivə̀nzi᷆n-/8beginning
vəŋ1və̌ŋpers.pron2they, them
vəŋ2və̌ŋposs.pron1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10their
VəŋooVə̀ŋóon-/2Babungo
vəshwee vəshweevə̀shwée və́shwēeadjspotted
VəsiVə̀sín-/2Babessi
VətəŋVə̀tə̀ŋn-/8Bamessing
vətɔvə̀tɔ́n7/8things
vətuʼ1və̀tūʼn-/8night
vətuʼ2və̀tūʼn-/8witchcraft
vəvəŋvə́və̌ŋposs.pron2, 8their
vi1dem.pron2, 8those
vi2poss.pron2, 8his, her
vi (vi tɨ)vî (ví tɨ̄)n7/8leaf (of tree)
viavīaposs.pron2, 8our (excl.)
viŋ1vīŋposs.pron2, 8your (pl.)
viŋ2vìŋpers.pronyou (pl.)
1vɨ̀prepwith, and
2vɨ́pers.pronthey (impersonal)
vɨʼvɨ́ʼv.trto fan
vɨɨvɨ᷇ɨwə᷆n1/2people
vɨɨləvɨ̀ɨlə́v.itrto fly (bird)
vɨmvɨ̂mideophto pass very fast