Babungo - English


a
b
d
e
ə
f
g
j
k
l
m
n
ŋ
ɔ
s
t
v
w
y
z

w


wav.trto mix
waʼ (waʼkə)wǎʼ (wàʼkə́)v.itrto scatter
wa fəbɔŋwá fə́bɔ̄ŋn3/13handle of calabash
waʼ-ŋkuŋwáʼ-ŋkùŋn1/2kind of vegetable
waaghɨʼ (waa)wáaghɨ̄ʼ (wáa)n3/4hundred
waaŋaawàaŋa᷇an3/2hare
waləwálə́auxto trick s.o.
waʼləwàʼlə́v.trto shake
wamfiindaawàmfìinda᷆an1/2glutton
wasə1wásə́v.trto hang (bag on shoulder or neck)
wasə2wásə́v.trto mix
wasə3wásə́v.itrto be mixed
waʼsə1wàʼsə́v.trto scatter
waʼsə2wàʼsə᷆n1/2sand
wasəfitawàsə̀fítàn3/2hospital (borrowed word)
way1wâyn3~7/8part, half of s.th.
way2wáyv.trto form (e.g. knife from iron)
waysəwáysə́v.trto despise
waytəwáytə̀n7/8part
weʼ1wéʼv.itrto be strong, difficult
weʼ2wēʼadjstrong, difficult
weewèen1/2child (with poss.pron. ŋwǐŋ)
wee-wéenpfx1/2diminutive
wee vətiwée və̄tīn1/2orphan
wee-weewèe-we᷆eadvslowly, carefully