Search results for "à≠káɲ"

à≠káɲ n Eng female (sex) Frn femelle (sexe)

à≠kàɲ (pl. pà≠kàɲ) n Eng wife Frn femme, épouse

à≠kàɲ mɔ̀ɔ̀nɛ̀ (pl. pà≠kàɲ bá pààn) n Eng daughter-in-law Frn belle-fille