Search results for "à≠nɛ́ᵐbɛ̀ɾɛ̀"

à≠nɛ́ᵐbɛ̀ɾɛ̀ (pl. pà≠nɛ́ᵐbɛ̀ɾɛ̀) n Eng man (male) Frn homme (mâle)

à≠nɛ́ᵐbɛ̀ɾɛ̀ à≠fɛ̀ɾɛ́bát n Eng black man Frn homme noir

à≠nɛ́ᵐbɛ̀ɾɛ̀ pɔ́jà n Eng white man Frn homme blanc