Search results for "ǹ≠ɲà ŋ̀kɔ́n"

ǹ≠ɲà (pl. dʊ̀≠ɲà) n Eng intestines Frn intestins
ǹ≠ɲà ndɔ́ɔ́ⁿd (der.) intestines grêle

ǹ≠ɲà ŋ̀kɔ́n (der.) gros intestins