Search results for "kɪ̀≠jɛ́"

kɪ̀≠jɛ́ (pl. pɪ̀≠jɛ́) n Eng type of catfish Frn mâchoiron

kɪ̀≠jɛ̀bɛ̀ (pl. pɪ̀≠jɛ̀bɛ̀) n Eng dove Frn colombe

kɪ̀≠jɛ́h (pl. pɪ̀≠jɛ́h) n Eng smell (n) Frn sentir