Search results for "pɔ̂"

à≠nɛ́ᵐbɛ̀ɾɛ̀ pɔ́jà n Eng white man Frn homme blanc

kɪ̀≠pɔ́lɪ́kɛ̀ (pl. pɪ̀≠pɔ́lɪ́kɛ̀) n Eng mountain Frn montagne

kʊ̀≠pɔ̀m-à v Eng have headache Frn avoir maux de tête

m̀≠pɔ́l (pl. tʊ̀≠pɔ́l) n Eng rain Frn pluie

m̀≠pɔ̀l (pl. tʊ̀≠pɔ̀l) n Eng forehead Frn front

pɔ̂ pro Eng they (human) Frn ils, eux (humain)

pɔ́jà adj Eng (be) white Frn (être) blanc