Search results for "tʃàmà"

à≠tʃàmá (pl. tʃàmá) n Eng fruit Frn fruit

ã̀t≠ʃàmã́-tʃàmá n Eng okra Frn gombo

tʃàmà v Eng mess up Frn dérranger, mettre en désordre