Browse Baca

a
ɔ
d
ɜ
ɛ
f
h
i
j
k
̀
m
n
ɲ
ŋ
o
p
s
t
̤
u
w

n


n≠dàm núhpl.n≠dàm sí núhnengbuttockfrafesse
n≠dàᵐbànengrubberfracaoutchouc, latex
n≠dásɛ̀nengsesame seedfra(graines de) sésame
n≠dêj1pl.n≠dêj2nengdroolfrabave
n≠jɛ̀k àkã́ã́ⁿdnengfemale sex organsfraorganes du sexe feminine
ǹ≠jɛ̀k nɛ́ᵐbɛ̀ɾɛ̀nengmale sex organsfraorganes du sexe masculin
ǹ≠ɲàpl.dʊ̀≠ɲànengintestinesfraintestinsǹ≠ɲà ndɔ́ɔ́ⁿdder.intestines grêleǹ≠ɲà ŋ̀kɔ́nder.gros intestins
ǹ≠nɛ̌ m≠bɔ̂g̥pl.tʊ̀≠nɛ̌ tʊ́ m≠bɔ̂g̥nengfingerfradoigt
ǹ≠nɛ̌ ŋ̀≠kɔ́ⁿd̥pl.tʊ̀≠nɛ̌ tʊ́ ŋ̀≠kɔ́ⁿd̥nengtoefraorteil
ǹ≠núŋpl.à≠núŋnengkneefragenou
ǹ≠sɔ̀gɪ́n mbɔ̂g̥pl.tʊ̀≠sɔ̀gɪ́n tʊ́ mbɔ̂g̥nengwristfrapoignet, dos de main
ǹ≠sɛ̀lɛ̀k1pl.ǹ≠sɛ̀lɛ̀k2nengsand (fine)frasable (fine)
ǹ≠sílpl.tù≠sílnengtermite moundfratermitière
ǹ≠táálpl.à≠táálnenghipfrahanche
ǹ≠tákpl.tʊ̀≠táknengfish species (large)fraespèce de poisson (grand de taille)
ǹ≠táɲpl.à≠táɲnengstonefrapierre
ǹ≠tókpl.tù≠tóknengcalf of legframollet
n≠tʃɛ́nengorphanfraorphelin
n≠tʃín à mbɔ̂g̥pl.n≠tʃín sɪ́ mbɔ̂g̥nengarmfrabras
n≠tʃĩ́-tʃíŋ1pl.n≠tʃĩ́-tʃíŋ2nenggenetfragenette
conjengand, withfraet, avec
nàɲɪ̀advenghow?fracomment?
nɛ̀hɛ́conjengwithfraavec
nì≠îjpl.àŋg≠îjnengtoothfradent
nì≠îspl.àŋg≠îsnengeyefraœil

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >