Browse Baca

a
b
c
d
e
ɛ
f
i
ɪ
j
k
l
m
n
ɲ
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
w

j


jàm₁ (pl. jàm) n Eng gazelle Frn gazelle
jàs₁ (pl. jàs) n Eng buffalo Frn buffle
jɔ̀≠ɔ́ⁿdɛ́ (pl. mʷ≠ɔ́ⁿdɛ́) n Eng fish species Frn poisson du Sanaga
jɔ̂k (pl. mà≠jɔ̂k) n Eng serpent, snake Frn serpent
jɛ̀g-ɛ̀l-ɛ̀ (pl. pà≠jɛ̀g-ɛ̀l-ɛ̀) n Eng teacher Frn enseignant
jôk n Eng smoke Frn fumée
jòòs (pl. pɜ̀≠jòòs) n Eng mother Frn mère