Browse English


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

m


machete, cutlasspfàk1pl.pfàk2nmachete, cutlass
maize, cornàm≠bàspl.m≠bàsnmaize, corn
malaria (fever)ŋ̀≠hʲó ŋ̀kɔ́ŋnmalaria (fever)
male (sex)à≠nɔ̂m2nmale (sex)
male gazellekʲ≠áɾpl.pʲ≠áɾnmale gazelle
male sex organsǹ≠jɛ̀k nɛ́ᵐbɛ̀ɾɛ̀nmale sex organs
massage kʷ≠ɔ̌k-ɪ́n-àvmassage (v)
measlespù≠ŋùlú-ŋùɾùnmeasles
medicinepʷ≠ɔ̀sɔ́pl.mà≠àsántree; medicine
mess uptʃàmàvmess up
milk (n)mà≠pʲɛ́nɛ̀nmilk (n)
miserypʊ̀≠sɛ́nmisery
molar toothkɪ̀≠kɛ̀g̥pl.pɪ̀≠kɛ̀g̥nmolar tooth
mongoose speciesm̀≠fɛ́ⁿtʃpl.tù≠fɛ́ⁿtʃnmongoose speciesàm≠bàhàgápl.m≠bàhàgánmongoose specieskɪ̀≠sànpl.pɪ̀≠sànnmongoose species
monitor lizardm≠bá1pl.m≠bá2nmonitor lizard
monkey specieskɪ̀≠tʃɔ̀pl.pɪ̀≠tʃɔ̀nmonkey specieskɪ̀≠tʃáŋàtpl.pɪ̀≠tʃáŋàtnmonkey specieskì≠séŋɜ̀pl.pì≠séŋɜ̀nmonkey species
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >