Browse English


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

g


gazellejàm1pl.jàm2ngazelle
generouskʷ≠ɜ̀b-ɜ̀ɲ-ìv(be) generous
get angrykù≠lìŋpl.kù≠lìŋ-ɜ̀nvget angry
get/be dirtykù≠féɾ-í pí≠ɲìvget/be dirty
gnaw (bone)kʊ̀≠kɔ̀ŋ-ɪ̀n-àvgnaw (bone)
go back, returnkʷ≠ɔ̌ⁿd̥vgo back, return
God (supreme being)à≠kɔ́n ɲɔ̀lnGod (supreme being)
god, fetish (spirit)ɲɔ̀l1pl.ɲɔ̀l2ngod, fetish (spirit)
goliath frogà≠mánánpl.mánánngoliath frog
gonorrhoea, blennorrhoeatʊ̀≠pàlngonorrhoea, blennorrhoea
goodpàsʲɛ̌adv(be) good
grand father-in-lawtɛ́n ākɔ́npl.pà≠tɛ́n pākɔ́nngrand father-in-law
grandfathertàáɾ ākɔ́npl.pà≠tàáɾ pākɔ́nngrandfather
grandmotherm̀≠báᵐbɛ̀pl.pì≠páᵐbɛ̀ngrandmother
grandson, granddaughterà≠nànàpl.pà≠nànàngrandson, granddaughter
grasskì≠kùspl.pìkùsngrass
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >