Browse English


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

h


hair (of head)nʷ≠ěhíɲɜ̀pl.tʷ≠ěhíɲɜ̀nhair (of head)
hate kʊ̀≠fɛ̀m-àvhate (v)
havekʊ̀≠pʲàvhave
have diarrheakʊ̀≠fám-àvhave diarrhea
have headachekʊ̀≠pɔ̀m-àvhave headache
have nausea, nauseatekù≠tʃíg-íl-ɜ̀vhave nausea, nauseate
he/she (human)wɔ̂prohe/she (human)
headɜ̀≠tʷěpl.tʷěnhead
healthy, wellkílkíladj(be) healthy, (be) well
hearth stone, cooking stoneŋ̀≠hɛ́ɾɛ́pl.à≠hɛ́ɾɛ́nhearth stone, cooking stone
heat (tr)kʊ̀≠páj-à 1pl.pl.kù≠pɜ́j-ís-ìvheat (tr)
he-goat, billy goatkɪ̀≠pɛ́ppl.pɪ̀≠pɛ́pnhe-goat, billy goat
hereà≠hánadvhere
herniahɪ̀≠páspl.mʊ̀≠pásnhernia
hiccough kù≠tʃég-ím-ìn-ɜ̀vhiccough (v)
hiccough (n)tʃé-tʃégèpl.tʃe-tʃégènhiccough (n)
hippopotamustʃúp1pl.tʃúp2nhippopotamus
hit, strike (with hand)kʊ̀≠kʊ̀ʊ̀ɾ-àvhit, strike (with hand)der.kʊ̀≠kʊ̀ʊ̀d
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >