Browse English


1
2
3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

w


wail, ululate (at funeral) kù≠pìm-ɜ̀2vwail, ululate (at funeral) (v)
wailingã̀t≠ʃɛ̀lɛ́nwailing
wailing, ululation (at funeral) (n)mʊ̀≠lɔ́ŋnwailing, ululation (at funeral) (n)
waist, side (of stomach)ì≠tòbópl.mù≠tòbónwaist, side (of stomach)
wake up (intr)kʊ̀≠fɛ̀j-ɪ̀kvwake up (intr)
want, desire kʷ≠ɔ̀j-à2vwant, desire (v)
warpí≠tínwar
watch, guardkʊ̀≠kɛ́g-à 1pl.pl.kù≠kék-és-ɜ̀ɲ-ìvwatch, guard
watermì≠ìᵐb̥nwater
water snakekì≠tùᵐbúpl.pì≠tùᵐbúnwater snake
what?kɪ̀náprowhat?
when?nʲɛ̀kadvwhen?
where?hã́ɲɪ́advwhere?
whip kʊ̀≠sʷɛ́ɾ-àvwhip (v)
whitepɔ́jàadj(be) white
white hairm̀≠pʷépl.tù≠pʷénwhite hair
who?áɲɪ̀prowho?
wholekìtìkìtadvall; whole; everything
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >