kɪ̀≠kɔ̀l gɪ́ nìít (pl. pɪ̀≠kɔ̀l bɪ́ nìít) n Eng lip Frn lèvre