kɪ̀≠màlà-màⁿdɛ̀ gɪ́ kàg̥ (pl. pɪ̀≠màlà-màⁿdɛ̀ bɪ́ kàg̥) n Eng vertebres (of ribcage) Frn vertébres (porteuse des côtes)