kɪ̀≠jɔ̀bɔ́ (pl. pɪ̀≠jɔ̀bɔ́) n Eng civet cat Frn civette