pì≠lìgí bɪ́ tù n Eng earwax Frn cérumen (lit. salété d'oreille)