Search results for "é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl"

é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [é gœ́ʔəɾá-gœ́ʔəɾá è mòcjɛ̀ʼ mò ɲʊ̂l] lct. triste
Comments (0)

 

ebula é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /èbúlà é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [èbúlà é gœ́ʔəɾá-gœ́ʔəɾá è mòcjɛ̀ʼ mò ɲʊ̂l] lct. rentrer attristé
Comments (0)

 

eliʼ é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /èlîʼ é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [èlîʔ é gœ́ʔɾá-gœ́ʔɾá è mòcjɛ̀ʔ mò ɲʊ̂l] lct. être attristé
Comments (0)

 

eliʼe be é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /èlíʼè bé é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [èlíʔè bé: gœ́ʔəɾá-gœ́ʔəɾá è mòcjɛ̀ʼ mò ɲʊ̂l] lct. les rendre attristés
Comments (0)