Search results for "œ"

ma ntœme /mâ ntœ̀mè/ [mâ ntœ̀mè] lct. brébi
Comments (0)

 

mbèl mompœʼ /mbèl mòmpœ̀ʼ/ [mbèl mòmpœ̀ʔ] lct. cultivateur
Comments (0)

 

elœʼ /èlœ̀ʼ/ [èlœ̀ʔ] inf. salir
Comments (0)

 

elœm /èlœ̀m/ [èlœ̀m] inf. oindre
Comments (0)

 

elœœ /èlœ̀œ́/ [èlœ̀œ́] n. 5/6 nid
Comments (0)

 

elœœrɨ /èlœ̀œ̀rɨ̀/ [èlœ̀:ɾɪ̀] inf. être serré
Comments (0)

 

é gœʼra-gœʼra e mocyɛʼ mo nyʉl /é gœ́ʼrá-gœ́ʼrá è mòcyɛ̀ʼ mò nyʉ̂l/ [é gœ́ʔəɾá-gœ́ʔəɾá è mòcjɛ̀ʼ mò ɲʊ̂l] lct. triste
Comments (0)

 

ma kɛlam /mâ kɛ́lâm/ [mâ kɛ́lâm] lct. mon neveu (par ma sœur)
Comments (0)

 

koo ekœh /kòò ékœ̂h/ [kò: ékœ̂h] lct. le dos de la main
Comments (0)

 

efœʼ /èfœ̂ʼ/ [èfœ̂ʔ] inf. calomnier
Comments (0)

 

efœʼ nyʉl /èfœ̂ʼ nyʉ̂l/ [èfœ̂ʔ ɲʊ̂l] lct. être abominable
Comments (0)

 

egœa /ègœ́à/ [ègœ́à] inf. lutter
Comments (0)

 

egœʼ /ègœ̂ʼ/ [ègœ̂ʔ] inf. venir à sa fin
Comments (0)

 

egœm /ègœ̂m/ [ègœ̂m] inf. tirer
Comments (0)

 

egœmlɨ /ègœ́mlɨ̀/ [ègœ́məlɪ̀] inf. être balayé
Comments (0)

 

egœna /ègœ́nà/ [ègœ́nà] inf. commencer
Comments (0)

 

egœœ /ègœ́œ̀/ [ègœ́œ̀] inf. brûler les poils d'un animal tué
Comments (0)

 

egœr /ègœ̀r/ [ègœ̀ɾ] inf. baisser
Comments (0)

 

tœa /tœ́á/ [tœ́á] n. 3/4 départ
Comments (0)

 

ekpɛʼle /èkpɛ̀ʼlè/ [èkpɛ̀ʔəlè] inf. sortir de l’œuf
Comments (0)

 

bœh /bœ́h/ [bœ́h] n. 7/6-10 mare d'eau; lac
Comments (0)

 

leme /lémè/ [lémè] n. 3/4 cœur
Comments (0)

 

oncyombo /òncyòmbô/ [òncjòmbô] n. 2 tes frères ou sœurs cadet(tes)
Comments (0)

 

ekœʼ ebò e cyen /èdû ébò é cyèn/ [èdû ébò é cjèn] lct. se conduire
Comments (0)

 

ekœʼ nye mbɨmbɨa /èkœ̂ʼ nyé mbɨ́mbɨ̀á/ [èkœ̂ʔ ɲé mbɪ́mbɪ̀á] lct. 1aller bien pour lui ou elle 2réussir
Comments (0)