Search results for "ɨ₁"

/lɨ́/ [lɪ́] n. 7/8 arbre; bois; bâton
Comments (0)

 

etɨ /ètɨ̂/ [ètɪ̂] inf. mûrir
Comments (0)

 

pɨbɨbɨ /pɨ́bɨ́bɨ́/ [pɪ́bɪ́bɪ́] id. haut
Comments (0)

 

ɨ /ɨ́/ [ɪ́] rel. que (Subordinateur)
Comments (0)

 

/tɨ̂, tɨ̀, tɨ̂/ [tɪ̂, tɪ̀, tɪ̂ʔ] adv. ça; là
Comments (0)

 

ejwɨɨ /èjwɨ́ɨ́/ [èɟʏ́:] n. 5 meurtre
Comments (0)

 

ekwɨmlɨ /èkwɨ̀mlɨ̀/ [èkʏ̀məlɪ̀] inf. être réparé; être fait; être composé
Comments (0)

 

elwɨɨ /èlwɨ́ɨ̀/ [èlʏ̂:] inf. insulter; diffamer; blasphémer
Comments (0)

 

bɨnɨ /bɨ́nɨ̌/ [bɪ́nɪ̌] dém. ceux-là (c.2,2a)
Comments (0)

 

swɨɨ /swɨ́ɨ́/ [sʏ́:] n. 3/4 récipient d'eau
Comments (0)

 

/bɨ́/ [bɪ́] n. 7/6-10 trou
Comments (0)

 

njɨblɨ /njɨ́blɨ́/ [nɟɪ́bəlɪ́] n. 3/4 appel; nom; appelation
Comments (0)

 

mɨnɨ /mɨ́nɨ̌/ [mɪ́nɪ̌] dém. ceux-là (devant le nom) (c.6,6a)
Comments (0)

 

/mɨ̀ mɨ́/ [mɪ̀ mɪ́] conn. de (c.4)
Comments (0)

 

eswɨɨ /èswɨ̀ɨ̀/ [èsʏ̀:] inf. se déverser
Comments (0)

 

elɨ /èlɨ̀/ [èlɪ̀] inf. faire vite
Comments (0)

 

ejɨ /èjɨ̀/ [èɟɪ̀] inf. 1pleurer 2vouloir; en avoir besoin
Comments (0)

 

edɨ /èdɨ̀/ [èdɪ̀] inf. faire naufrage
Comments (0)

 

edɨɨ /èdɨ́ɨ̀/ [èdɪ̂:] inf. être mangeable
Comments (0)

 

ecwɨɨ /ècwɨ̀ɨ̀/ [ècʏ̀:] inf. passer
Comments (0)

 

ecɨ /ècɨ́/ [ècɪ́] n. 5/6 œuf
Comments (0)