Search results for "ɨ₂"

swɨɨ /swɨ̀ɨ̀/ [sʏ̀:] n. 7/8 saison
Comments (0)

 

pɨbɨbɨ /pɨ́bɨ́bɨ́/ [pɪ́bɪ́bɪ́] id. vite
Comments (0)

 

ejwɨɨ /èjwɨ́ɨ́/ [èɟʏ́:] n. 5/6 pointe d'entrée d'une arme
Comments (0)

 

ekwɨmlɨ /èkwɨ́mlɨ̀/ [èkʏ́məlɪ̀] inf. s'enrichir de
Comments (0)

 

elwɨɨ /èlwɨ́ɨ̀/ [èlʏ̂:] inf. être mordu
Comments (0)

 

bɨnɨ /bɨ́nɨ̌/ [bɪ́nɪ̌] dém. 1ceux-là (devant le nom) (c.8) 2ceux-là (suivant le nom) (c.8)
Comments (0)

 

/tɨ́/ [tɪ́] v. laisse parler un qui sais plus
Comments (0)

 

/bɨ́ bɨ̀/ [bɪ́ bɪ̀] conn. de (c.8)
Comments (0)

 

njɨblɨ /njɨ́blɨ́/ [nɟɪ́bəlɪ́] n. 3/4 appel
Comments (0)

 

elɨ /èlɨ̌/ [èlɪ̌] inf.adv. tôt
Comments (0)

 

mɨnɨ /mɨ́nɨ̌/ [mɪ́nɪ̌] dém. 1ceux-là (devant le nom) (c.4) 2ceux-là (suivant le nom) (c.4)
Comments (0)

 

/mɨ́/ [mɪ́] pro. j'ai
Comments (0)

 

/lɨ́/ [lɪ́] pro. il/elle a (c.5)
Comments (0)

 

ɨ /ɨ́/, /ɨ́/ [ɪ́:] interj. 1tiens 2voila! prend!
Comments (0)

 

etɨ /ètɨ̂/ [ètɪ̂] inf. 1provenir de 2arracher
Comments (0)

 

eswɨɨ /èswɨ́ɨ̀/ [èsʏ̂:] inf. devenir détérioré
Comments (0)

 

ejɨ /èjɨ̀/ [èɟɪ̀] inf.adv. vouloir
Comments (0)

 

edɨ /èdɨ̌/ [èdɪ̌] inf.adv. aspect duratif
Comments (0)

 

edɨɨ /èdɨ́ɨ́/ [èdɪ́:] n. 5/6 nourriture
Comments (0)

 

ecwɨɨ /ècwɨ̀ɨ̀/ [ècʏ̀:] inf. raser la tête
Comments (0)

 

ecɨ /ècɨ̀/ [ècɪ̀] inf. parler
Comments (0)