Search results for "ɨnɨ"

monɨnɨ /mònɨ́nɨ́/ [mònɪ́nɪ́] adj. gros (pl) (c.6,6a); grands (c.6,6a)
Comments (0)

 

nɨnɨ /nɨ́nɨ́/ [nɪ́nɪ́] adj. 1gros (c.1,1a,3,7); grand (c.1,1a,3,7) 2gros (pl) (c.10); grands (c.10)
Comments (0)

 

bɨtiʼ bɨnɨnɨ /bɨ̀tìʼ bɨ́nɨ́nɨ́/ [bɪ̀tìʔ bɪ́nɪ́nɪ́] lct. la vie de luxe
Comments (0)

 

onɨnɨ /ònɨ́nɨ́/ [ònɪ́nɪ́] adj. 1gros (c.11); grand (c.11) 2gros (c.2,2a); grands (c.2,2a)
Comments (0)

 

bɨnɨnɨ /bɨ̀nɨ́nɨ́/ [bɪ̀nɪ́nɪ́] adj. gros; grands (c.8)
Comments (0)

 

enɨnɨ /ènɨ́nɨ́/ [ènɪ́nɪ́] adj. gros (c.5); grand (c.5)
Comments (0)

 

bɨnɨ /bɨ́nɨ̌/ [bɪ́nɪ̌] dém. ceux-là (c.2,2a)
Comments (0)

 

bɨnɨ /bɨ́nɨ̌/ [bɪ́nɪ̌] dém. 1ceux-là (devant le nom) (c.8) 2ceux-là (suivant le nom) (c.8)
Comments (0)

 

sɨnɨ /sɨ́nɨ̌/ [sɪ́nɪ̌] n. 7/8 cela
Comments (0)

 

nyɨnɨ /nyɨ́nɨ̌/ [ɲɪ́nɪ̌] dém. 1celui-là (suivant le nom) (c.1) 2ceux-là (suivant le nom) (c.10)
Comments (0)

 

ɨnɨ /ɨ́nɨ̌/ [ɪ́nɪ̌] adv. cependant
Comments (0)

 

mɨnɨ /mɨ́nɨ̌/ [mɪ́nɪ̌] dém. ceux-là (devant le nom) (c.6,6a)
Comments (0)

 

mɨnɨ /mɨ́nɨ̌/ [mɪ́nɪ̌] dém. 1ceux-là (devant le nom) (c.4) 2ceux-là (suivant le nom) (c.4)
Comments (0)

 

mɨnɨnɨ /mɨ̀nɨ́nɨ́/ [mɪ̀nɪ́nɪ́] adj. gros (c.4); grands (c.4)
Comments (0)

 

lɨnɨ /lɨ́nɨ̌/ [lɪ́nɪ̌] dém. celui-là (c.5)
Comments (0)

 

anɨnɨn /ánɨ̂nɨ̂n/ [ánɪ̂nɪ̂n] n. 1a/2a le grand
Comments (0)