Search results for "aŋa"

akampaŋa /ákàmpàŋà/ [ákàmpàŋà] n. 1a utilité publique
Comments (0)

 

akpaaŋa /ákpáàŋá/ [ákpâ:ŋá] n. 1a/2a pervier
Comments (0)

 

aŋa /àŋá/ [àŋá] adv. nég. au futur
Comments (0)

 

baŋa /bàŋà/ [bàŋà] n. 1 chanvre
Comments (0)

 

baŋabaŋa /bàŋàbàŋà/ [bàŋàbàŋà] n. 7/8 imitation; contrefaçon
Comments (0)

 

bɨkaŋa motɔɔ /bɨ̀kàŋá mótɔ́ɔ̀/ [bɪ̀kàŋá mótɔ̂:] lct. numéraux; chiffres
Comments (0)

 

ebaŋa /èbàŋà/ [èbàŋà] inf. imiter
Comments (0)

 

ebʉ bɨyaŋa /èbʉ̂ bɨ́yáŋá/ [èbʊ̂ bɪ́jáŋá] lct. crier par joie
Comments (0)

 

ekaŋa /èkáŋà/ [èkáŋà] inf. passer en révolte
Comments (0)

 

ekaŋa /èkàŋà/ [èkàŋà] n. 5/6 pont
Comments (0)

 

emaŋa /èmáŋà/ [èmáŋà] inf. manquer
Comments (0)

 

enkaŋa /ènkàŋà/ [èŋkàŋà] inf. tomber
Comments (0)

 

kampaŋa /kàmpáŋà/ [kàmpáŋà] n. 7/8 foule
Comments (0)

 

kaŋa /kàŋá/ [kàŋá] n. 7/8 lettre
Comments (0)

 

kaŋaŋa /káŋáŋá/ [káŋáŋá] id. couvert de boue
Comments (0)

 

mpaŋa /mpáŋá/ [mpáŋá] n. 7/8 blanc
Comments (0)

 

ngbaalaŋa /ngbààlàŋâ/ [ŋmgbà:làŋâ] n. 3/4 voyageur
Comments (0)

 

nkaŋalolo /nkàŋàlòlò/ [ŋkàŋàlòlò] 1n. 7/8 géant 2n. gigantesque
Comments (0)

 

ntaŋa /táŋá/ [táŋá] n. 3/4 blanc
Comments (0)

 

ntible-bɨkaŋa /ntìblè-bɨ̀kàŋà/ [ntìbəlèbɪ̀kàŋà] n. 1 l'élément le plus périleux
Comments (0)

 

nyaŋa /nyàŋá/ [ɲàŋá] n. coquetterie
Comments (0)

 

paŋa /páŋá/ [páŋá] n. 7/8 compagnie dans une action négative
Comments (0)

 

pyaŋa /pyàŋá/ [pjàŋá] n. 7/8 comédie
Comments (0)

 

taŋa /tàŋá/ [tàŋá] id. en nombre croissant
Comments (0)

 

yaŋa /yáŋá/ [jáŋá] n. 7/8 cris
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >