Search results for "aba"

aba /ábà/ [ábà] n. 1a/2a pêche à la ligne
Comments (0)

 

abaawe sɔʼɔ e /àbáàwě sɔ́ʼɔ̀ è / [àbâ:ʋě sɔ́ʔɔ̀ è ] lct. se méfier de
Comments (0)

 

abamnar /ábǎmnǎr/ [ábǎmnǎɾ] n. 1a soudé
Comments (0)

 

abana-bana /àbánà-bànà/ [àbánàbànà] v. sans résultats souhaités; sans résultats escomptés
Comments (0)

 

abasyɛb /àbásyɛ̀b/ [àbásjɛ̀b] n. 1a à la manière de Basyeb; language codé
Comments (0)

 

ankpana /ánkpànà/ [áŋmkpànà] n. 1a/2a prise de tabac
Comments (0)

 

babala /bàbàlà/ [bàbàlà] n. 7/8 bâton de manioc
Comments (0)

 

balabala /bàlàbàlà/ [bàlàbàlà] n. 7/8 plat
Comments (0)

 

balabala si /bàlàbàlà sí/ [bàlàbàlà sí] lct. plaine
Comments (0)

 

baŋabaŋa /bàŋàbàŋà/ [bàŋàbàŋà] n. 7/8 imitation; contrefaçon
Comments (0)

 

ebɨh /èbɨ̀h/ [èbɪ̀h] inf. compléter l'abattage
Comments (0)

 

efil /èfìl/ [èfìl] inf. abaisser
Comments (0)

 

efila /èfìlà/ [èfìlà] inf. s'abaisser
Comments (0)

 

efulo /èfùlò/ [èfùlò] inf. s'abaisser; descendre
Comments (0)

 

ekubro /èkûbrò/ [èkûbɾò] inf. s'abaisser; s'agenouiller; se courber
Comments (0)

 

eliʼe e /èlíʼè è/ [èlíʔè:] lct. abandonner qqch. à qqn.
Comments (0)

 

empaba /èmpàbá/, /mpàbá/ [èmpàbámpàbá] n. 5/6 aile
Comments (0)

 

èntwîŋ /èntwîŋ/ [èntŷŋ] inf. abandonner
Comments (0)

 

entwiŋ mʉr e /èntwîŋ mʉ̂r è/ [èntŷŋ mʊ̂ɾ è] inf. abandonner avec un travail
Comments (0)

 

enyaba /ènyábà/ [èɲábà] inf. se jeter sur
Comments (0)

 

etaba /ètábà/ [ètábà] inf. tomber en gouttes
Comments (0)

 

etaba /ètàbá/ [ètàbá] n. 5/6 médaille d'honneur
Comments (0)

 

etìne /ètìnè/ [ètìnè] inf. abandonner par la colère
Comments (0)

 

etwaʼ /ètwâʼ/ [ètʋâʔ] inf. abandonner; déménager
Comments (0)

 

etwɛ̀l /ètwɛ̀l/ [ètɥɛ̀l] inf. 1abattre 2vacciner
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >