Search results for "apo"

angbɛh /ángbɛ̌h/ [áŋmgbɛ̌h] n. 1a/2a destructeur; Apollion
Comments (0)

 

apo /ápò/ [ápò] n. 1a/2a écureil qui marche à bord de l'eau
Comments (0)

 

atuo /átúò/ [átúò] n. 1a/2a talapoin du nord (Miopithecus talapoin)
Comments (0)

 

edihbe syɛɛ lʉmlʉ /èdîhbè syɛ́ɛ́ lʉ́mlʉ́/ [èdîhəbè sjɛ́: lʊ́məlʊ́] lct. être expert apôtre
Comments (0)

 

lʉmlʉ /lʉ́mlʉ́/ [lʊ́məlʊ́] 1n. 3/4 apôtre 2n. commission
Comments (0)