Search results for "bé"

abe e kan e ndwe /àbè è kán è ndwê/ [àbè: kán è ndɥê] lct. nu
Comments (0)

 

abe e mbi fih /àbè è mbì fîh/ [àbè: mbì fîh] lct. ne pas avoir d'autres possibilités
Comments (0)

 

abe e mɨnjɨ /àbè è mɨ̀njɨ̀/ [àbè: mɪ̀nɟɪ̀] lct. qui dure à toujours
Comments (0)

 

abe e njwɨʼa-nkoo /àbè è njwɨ́ʼá-nkóó/ [àbè: nɟʏ́ʔáŋkó:] lct. sans pitié
Comments (0)

 

abe e nkul edi, abe /àbè è nkùl èdì, àbè/ [àbè: ŋkùl èdǐ àbè] lct. être nécessaire
Comments (0)

 

abe e nkul edwè /àbè è nkùl èdwè/ [àbè: ŋkùl èdɥè] lct. immortel
Comments (0)

 

abe e nkul etɛɛ /àbè è nkùl ètɛ́ɛ̀/ [àbè: ŋkùl ètɛ̂:] lct. irréprochable
Comments (0)

 

abe kɔmlʉ /àbè kɔ́mlʉ́/ [àbè kɔ́məlʊ́] lct. être permis
Comments (0)

 

adibedibe /ádíbèdìbè/ [ádíbèdìbè] n. 1a/2a voleur
Comments (0)

 

ajoʼo /àjóʼò/ [àɟóʔò] n. 1a/2a désobéissance
Comments (0)

 

ajoʼo-motɨɨ /àjóʼò-mótɨ́ɨ́/ [àɟóʔòmótɪ́:] n. 1a/2a personne désobéissante
Comments (0)

 

akum ebebe /ákûm èbébè/ [ákûm èbébè] lct. personne caractérisé par le mal
Comments (0)

 

ankama /ánkàmà/ [áŋkàmà] n. 1a/2a bélier
Comments (0)

 

ankama tab /ánkàmà tàb/ [áŋkàmà tàb] lct. bélier
Comments (0)

 

anya-ebebe /ányâ-èbébè/ [áɲâèbébè] n. 1a/2a fauteur du mal
Comments (0)

 

anyʉkwan /ányʉ̂kwàn/ [áɲʊ̂kʋàn] n. 1a/2a abeille
Comments (0)

 

apibepibe /ápìbèpìbè/ [ápìbèpìbè] n. 1a/2a chose épaisse
Comments (0)

 

baa ebebe /bàà ébébè/, /bɨ̀bàà bɨ́ ébébè/ [bà: ébébèbɪ̀bà: bɪ́ ébébè] lct. marqueur d'un péché; indice d'une faute
Comments (0)

 

// [] pro. ils/elles (c.2,2a)
Comments (0)

 

bé bʉr o tɨ /bé bʉ̀r ò tɨ̂/ [bé bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. eux-mêmes (c.2,2a)
Comments (0)

 

bé e bé /bé è bé/ [bê: bé] lct. eux seuls
Comments (0)

 

bé e boo nɔɔ /bé è bòò nɔ́ɔ́/ [bé è bò: nɔ́:] lct. 1lui et eux 2eux et lui
Comments (0)

 

bé e nɔɔ /bé è nɔ́ɔ́/ [bé è nɔ́:] lct. lui et lui
Comments (0)

 

bé ome /bé òmé/ [bô:mé] lct. eux seuls (c.2)
Comments (0)

 

be-bɨ-be /bé-bɨ̀-bé/ [bébɪ̀bé] id. attentif
Comments (0)