Search results for "bɨbaa bɨ embɨa"

bɨbaa bɨ embɨa /bɨ̀bàà bɨ́ émbɨ̀à/ [bɪ̀bà: bɪ́ émbɪ̀à] lct. énumération des bienfait
Comments (0)

 

eláa bɨbaa bɨ embɨa /èláà bɨ́bàà bɨ́ émbɨ̀à/ [èlâ: bɪ́bà: bjé:mbɪ̀à] lct. dénombrer vos bienfaits
Comments (0)