Search results for "bɨkǔl"

bɨkǔl /bɨ̀kǔl/ [bɪ̀kǔl] n. 8 provisions
Comments (0)

 

bɨkul e bɨloo /bɨ̀kûl è bɨ̀lòò/ [bɪ̀kûl è bɪ̀lò:] lct. autres tribus
Comments (0)

 

bɨkul e bɨloo e baaloo /bɨ̀kûl è bɨ̀lòò è bàálòò/ [bɪ̀kûl è bɪ̀lò: è bǎ:lò:] lct. peuples étrangers
Comments (0)

 

mʉr bɨkul /mʉ̀r bɨ̀kûl/ [mʊ̀ɾ bɪ̀kûl] lct. personne des autres ethnies
Comments (0)