Search results for "bɨkul e bɨloo"

bɨkul e bɨloo /bɨ̀kûl è bɨ̀lòò/ [bɪ̀kûl è bɪ̀lò:] lct. autres tribus
Comments (0)

 

bɨkul e bɨloo e baaloo /bɨ̀kûl è bɨ̀lòò è bàálòò/ [bɪ̀kûl è bɪ̀lò: è bǎ:lò:] lct. peuples étrangers
Comments (0)