Search results for "bɨmala"

bɨmala /bɨ̀màlá/ [bɪ̀màlá] n. 8 fornication
Comments (0)

 

bɨmala e mɨfyɛba /bɨ̀màlá è mɨ̀fyɛ̀bà/ [bɪ̀màlá è mɪ̀fjɛ̀bà] lct. impureté
Comments (0)

 

bɨmala zam e l'ekomo /bɨ̀màlá zàm è l'èkòmò/ [bɪ̀màlá zàm è lèkòmò] lct. débauche; dérèglement
Comments (0)

 

esa bɨmala /èsâ bɨ́màlá/ [èsâ bɪ́màlá] lct. faire l'inconduite sexuelle; faire la fornication
Comments (0)