Search results for "bɨnâ"

bɨnâ /bɨ̀nâ/ [bɪ̀nâ] num.card quatre (c.8)
Comments (0)

 

bɨna bɨ /bɨ̀ná bɨ́/ [bɪ̀ná bɪ́] lct. nous avons; nous sommes
Comments (0)

 

bɨna boo nɔɔ /bɨ́ná bòò nɔ́ɔ́/ [bɪ́ná bò: nɔ́:] lct. 1à eux et à nous (incl) (c.2,2a), à nous (incl) (c.2,2a); nos (incl) (c.2,2a) 2à lui/elle et à nous (incl) (c.2,2a), à nous (incl) (c.2,2a); nos (incl) (c.2,2a)
Comments (0)

 

bɨna bʉr o tɨ /bɨ̀ná bʉ̀r ò tɨ̂/ [bɪ̌ná bʊ̀ɾ ò tɪ̂] lct. nous-mêmes
Comments (0)

 

bɨna e go /bɨ̀ná è gò/ [bɪ̀ná è gò] lct. toi et moi
Comments (0)

 

bɨna ga /bɨ̀ná gâ/ [bɪ̀ná gâ] lct. nous pl. incl.
Comments (0)

 

bɨna ga e boo nɔɔ /bɨ̀ná gá è bòò nɔ́ɔ́/ [bɪ̀ná gá è bò: nɔ́:] lct. 1eux et nous (incl.) 2lui/elle et nous (incl.)
Comments (0)

 

bɨna ga ome /bɨ̀ná gá òmé/ [bɪ̀ná gá òmé] lct. nous seuls
Comments (0)

 

bɨna /bɨ̀ná/ [bɪ̀ná] pro. nous (inclusive dual et pluriel)
Comments (0)

 

bɨna /bɨ́ná/ [bɪ́ná] pro.p. à nous (incl) (c.2,2a); nos (incl) (c.2,2a)
Comments (0)

 

ewʉm e bɨnâ /èwʉ̂m è bɨ̀nâ/ [èʋʊ̂m è bɪ̀nâ] num.card quatorze (c.8)
Comments (0)

 

eze bɨna ga é nkɔm /èzè bɨ́ná gá é nkɔ̀m/ [èzè bɪ́ná gá é ŋkɔ̀m] lct. assister; secourir; épauler; aider à la défense
Comments (0)

 

ga bɨna /gá bɨ́ná/ [gá bɪ́ná] lct. à nous (incl.pl.) (c.2,2a); nos (incl.pl.) (c.2,2a)
Comments (0)

 

mbɨna /mbɨ́ná/ [mbɪ́ná] n. 3/4 soulevé
Comments (0)